Ivanka Shoshana: OOTD 22.07.2014

Ivanka Shoshana: OOTD 22.07.2014

Ivanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka ShoshanaIvanka Shoshana

Model: Ivanka Shoshana
Photography: © Elisheva & Shoshana (Helena-Reet Ennet)
Dress: H&M
Shirt: Dopo Dopo Girls