Happy birthday Estella Elisheva and Ivanka Shoshana!

Happy birthday Estella Elisheva and Ivanka Shoshana!

Estella Elisheva and Ivanka Shoshana
Estella Elisheva and Ivanka Shoshana
Estella Elisheva and Ivanka Shoshana
Estella Elisheva
Estella Elisheva
Estella Elisheva
Ivanka Shoshana
Estella Elisheva

Estella Elisheva’s  skirt: Petti Printsess; T-shirt: Catch-One clothing
Ivanka Shoshana’s  dress: H&M
Birthday cakes: Pihlaka Kondiiter
Photgraphy: Elisheva & Shoshana (Helena-Reet Ennet)


Tags assigned to this article:
BirthdayEstella ElishevaIvanka ShoshanaMazel tov