Happy birthday Estella Elisheva and Ivanka Shoshana!

by Elisheva Shoshana | May 26, 2014 9:42 am

Estella Elisheva and Ivanka Shoshana
Estella Elisheva and Ivanka Shoshana
Estella Elisheva and Ivanka Shoshana
Estella Elisheva
Estella Elisheva
Estella Elisheva
Ivanka Shoshana
Estella Elisheva

Estella Elisheva’s  skirt: Petti Printsess; T-shirt: Catch-One clothing
Ivanka Shoshana’s  dress: H&M
Birthday cakes: Pihlaka Kondiiter
Photgraphy: Elisheva & Shoshana (Helena-Reet Ennet)

Source URL: https://elishevashoshana.com/happy-birthday-estella-elisheva-and-ivanka-shoshana/